شرکت مهندسی

نام‌‌آور صنعت انرژی

Namavar Industrial Energy Engineering Company (NIEEC)

ارتباط با ما
021-6681458

نمونه پروژه‌های به اتمام رسیده

نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین

تست و بازرسی مخازن ذخیره سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین، برای شرکت مپنا

شرکت پولاد کرین

انجـام بازرسـی فنـی، عیـب یابـی، تعمیـر، تسـت و راه انـدازی مجـدد چهار دسـتگاه جرثقیـل سـقفی شـرکت پولاد کرین

Asset 14

نیـروگاه آبـی مسـجد سـلیمان

اجـرای عملیـات جوشـکاری تعـداد 6 دسـتگاه توربیـن نیـروگاه آبـی مسـجد سـلیمان در مرکـز تعمیـرات نیروگاهـی فردیـس کـرج

اوریفیس پلیت

تهیــه نقشــه و تامیــن متریــال و ســاخت 58 قطعــه اوریفیــس پلیــت (Plate Orifice)در اندازههــای 1 اینــچ تــا 16 اینــچ

اوریفیس فلنج

انجــام تعمیــرات جوشــکاری و ماشــینکاری 4 دسـتگاه اوریفیـس فلنـج اسـتنلس اسـتیل بـه قطــر20 اینــچ

قلاویز مهره زنی

سـاخت قلاویـز مهـره زنـی شـامل کلیـه مراحـل طراحــی، انتخــاب متریــال، تبییــن فرآینــد ســاخت و انجــام کلیــه مراحــل ماشــینکاری

تاریخ یک شروع موفق

شـرکت مهندسـی نـام آور صنعت انــرژی فعالیــت  خــود را از ســال 1384 در زمینه‌هــای تامیــن تجهیــزات، طراحــی، ســاخت، نصــب، تســت و بازرســی در پروژههـای نفـت، گاز، پتروشـیمی و نیروگاههــای حرارتــی و بــرق آبــی آغــاز نمــوده اســت.

همکاران و کارفرمایان

پروژه‌های
در دست اجرا

کارخانه درمان‌یاب دارو

انجام رنگ و عایق خطوط لوله، تجهیزات و استراکچر کارخانه درمان یاب دارو
کارخانه درمان‌یاب دارو
تسـریع و پیگیـری آمـاده سـازی خطـوط، تکمیـل نواقـص مسـتندات و تهیـه تسـت پکیـج و نظـارت کامـل بـر اجـرای آزمایـش هـای هیدرواسـتاتیک و پنوماتیـک خطـوط لولـه سـرویس (هـوا، آب، بخـار و سـوخت) کارخانـه درمـان یـاب دارو

نگاهی به رویکرد کاری ما

خدمات مهندسی

انجــام امــور مطالعــات و ارایــه خدمــات مهندســی مشــاوره، تهیــه اســناد مناقصــه، دســتورالعملهای تســت و بازرســی فنــی بــر اســاس مشــخصات فنــی پــروژه و الزامــات اســتانداردهای ملــی و بینالمللــی در مراحــل طراحــی و اجــرای پروژههــای صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی، نیروگاههــای حرارتــی و برقآبــی، صنایــع ریختهگــری و فوالدســازی، اســتخراج فلــزات از معــادن و لولــه کشــی صنعتــی

طراحی

طراحـی سیسـتمهای حفاظـت کاتدیـک و انجـام تسـت هـای خوردگـی(MFL) بـر روی مخـازن ذخیـره و تجهیـزات پاالیشـگاهی و پتروشـیمی، خطـوط لولـه و اسـکلههای صادراتـی و سـایر تجهیـزات بـرای تشـخیص، تعمیـر و تقویـت مواضــع خوردگــی بــا همــکاری اســاتید مجــرب دانشــگاهی و ارائــه ســایر روشهــای نویــن جهــت ممانعــت از بــروز خوردگـی و بهـره بـرداری و پایـش صحـت عملکـرد سیسـتمهای حفاظـت از خوردگـی بـر اسـاس الزامـات و مشـخصات فنــی پروژههــا و اســتانداردهای ملــی و بین‌المللــی

ساخت

سـاخت و تامیـن بخشـی از تجهیـزات مـورد نیـاز صنایـع نفـت، گاز، پتروشـیمی و تاسیسـات سـرچاهی بـا اسـتفاده از دانــش فنــی شــرکتهای دانشبنیــان و ســازندگان مجــرب داخلــی به همراه تهیــه دســتورالعمل‌های جوشــکاری (PQR/WPS)، آمــوزش و برگــزاری امتحــان تعییــن مهــارت جوشــکاران صنعتــی (WQT) مــورد نیازپروژههــا براســاس الزامــات اســتانداردهای ملــی و بین‌المللــی (AWS & IX Section ASME ,IPS)

نظارت

ارائــه خدمــات بازرســی فنــی و انجــام تســتهای غیرمخــرب شــامل بازرســی چشــمی، تســتهای مایــع نافــد، ذرات مغناطیسـی و التراسـونیک توسـط کارشناسـان مجـرب دارای گواهینامههـای معتبـر بینالمللـی مطابـق بـا اسـتانداردهای ملـی، اروپایـی و آمریکایـی در مراحـل سـاخت، نصـب و راه انـدازی

دامنه فعالیت

انجــام امــور مطالعــات و ارایــه خدمــات مهندســی مشــاوره، تهیــه اســناد مناقصــه، دســتورالعملهای تســت و بازرســی فنــی بــر اســاس مشــخصات فنــی پــروژه و الزامــات اســتانداردهای ملــی و بینالمللــی در مراحــل طراحــی و اجــرای پروژههــای صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی، نیروگاههــای حرارتــی و برقآبــی، صنایــع ریختهگــری و فوالدســازی، اســتخراج فلــزات از معــادن و لولــه کشــی صنعتــی تخصص ماست